برای بیان مفهوم بی خانمان به انگلیسی می‌توان از اصطلاح waifs and strays استفاده کرد.

مثال برای بی خانمان به انگلیسی

  • Her house is always full of waifs and strays.