برای بیان مفهوم و عبارت موقعیت اجتماعی در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح walk of life استفاده کرد.

مثال برای موقعیت اجتماعی به انگلیسی

  • People from all walks of life use the public library.
  • مردم از تمام موقعیت های اجتماعی از کتابخانه عمومی استفاده میکنند.