برای بیان مفهوم کم بخور همیشه بخور به انگلیسی می‌توان از اصطلاح waste not, want not استفاده کرد.