برای بیان مفهوم اظهار ندامت به انگلیسی می‌توان از اصطلاح wear sackcloth and ashes استفاده کرد.

مثال برای اظهار ندامت به انگلیسی

  • He should be forced to wear sackcloth and ashes and apologize for his lies.
  • باید او را مجبور به اظهار ندامت و عذخواهی کرد.