برای بیان مفهوم طاقت آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح weather the storm استفاده کرد.

مثال برای طاقت آوردن به انگلیسی

  • Newspapers have weathered the storm of online information by providing news online themselves.