برای بیان سبک سنگین کردن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح weighing استفاده کرد.

مثال برای سبک سنگین کردن به انگلیسی

  • He is weighing the condition to see if it would be worth it to pay such expense.
  • او شرایط را می سنجد تا ببیند آیا ارزش پرداخت چنین هزینه ای را دارد یا خیر.