برای بیان مفهوم من رو چی فرض کردی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح what do you take me for استفاده کرد.

مثال برای من رو چی فرض کردی به انگلیسی

  • I know that you're lying, Mike. What do you take me for, a complete idiot?