برای بیان مفهوم از چی ناراحتی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح what's eating you استفاده کرد.

مثال برای از چی ناراحتی به انگلیسی

  • You're in a bad mood today. What's eating you?
  • امروز حوصله نداری، از چی ناراحتی؟
  • We've conceded just about every point, so what's eating you now?
  • ما همه چیز را قبول کردیم، دیگه از چی ناراحتی؟