برای بیان مفهوم ساخت و پاخت کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح wheel and deal استفاده کرد.

مثال برای ساخت و پاخت کردن به انگلیسی

  • He will wheel and deal to get the players he wants.