برای بیان مفهوم خواستن توانستن است به انگلیسی می‌توان از اصطلاح where there is a will there is a way استفاده کرد.