برای بیان مفهوم چرا پکری؟ به انگلیسی می‌توان از اصطلاح ?why the long face استفاده کرد.