برای بیان مفهوم با کمال احترام در زبان انگلیسی میتوان از عبارت و اصطلاح with all due respect استفاده کرد.

مثال برای با کمال احترام به انگلیسی

  • With all due respect, I think we've got to change the plans.
  • با کمال احترام، فکر میکنم که باید برنامه ها رو تغییر دهیم.