فعل would rather زمانی استفاده میشود که بخواهیم بگویم چیزی را بر چیز دیگری ترجیح میدهیم. باید بدانیم که جمله ای که شامل would rather باشد میتواند از دو ساختار پیروی کند.

گرامر would rather با subject یکسان

اگر دو بخش یا همان دو clause موجود در جمله دارای subject یکسان باشد فعل بعد از would rather به شکل base form یا ساده خواهد بود. برای نمونه:

 • I would rather study at home than go out tonight.
 • I would rather not study tonight.
 • I would rather not fly. I hate flying.

در حالتی که subject در هر دو clause یکسان باشد و بخواهیم به گذشته اشاره کنیم از ساختار would rather + have + -ed استفاده خواهیم کرد (نام این ساختار perfect infinitive without to است). برای نمونه:

 • They would rather have studied more. (They didn't study enough)
 • I would rather have bought the t shirt. (I didn't buy it)

گرامر would rather با subject متفاوت

اگر subject موجود در دو بخش یا همان دو clause جمله شامل would rather متفاوت باشد فعل اصلی جمله یا past simple  و یا past perfect خواهد بود. برای نمونه:

 • I would rather he studied tonight.
 • I would rather he had studied last night.
 • I would rather she didn't go out tonight.
 • I would rather she had not gone out last night.
 • Would you rather I wasn’t honest with you?
 • I’d rather you hadn’t rung me at work.

ساختار would much rather

برای تاکید بیشتر بر ترجیج میتوان کلمه much را نیز به would rather اضافه کرد و ساختار would much rather را به کار برد.

 • I’d much rather make a phone call than send an email.
 • She’d much rather they didn’t know about what had happened.

ساختار I’d rather not

از ساختار I’d rather not زمانی استفاده میشود که بخواهیم به یک پیشنهاد و یا تقاضا پاسخ منفی دهیم. برای نمونه:

 • A: Do you want to join us on today's meeting?

 • B: I’d rather not, if you don’t mind.