برای بیان مفهوم سال های آزگار به انگلیسی می‌توان از اصطلاح year in year out استفاده کرد.

مثال برای سال های آزگار به انگلیسی

  • They rented the same bungalow year in, year out.