برای بیان مفهوم قربان دهنت به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you can say that again استفاده کرد.

مثال برای قربان دهنت به انگلیسی

  • A: She's in a bad mood.
  • B: You can say that again.