برای بیان مفهوم جدی میفرمایید به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you don't say استفاده کرد.

مثال برای جدی میفرمایید به انگلیسی

'I'm a writer.'—'You don't say. What kind of book are you writing?'