برای بیان مفهوم من رو ترسوندی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you had me worried استفاده کرد.

مثال برای من رو ترسوندی به انگلیسی

  • You really had me worried - I thought you didn't like the present.