برای بیان مفهوم شوخیت گرفته به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you must be kidding استفاده کرد.

مثال برای شوخیت گرفته به انگلیسی

  • Two hours to make a hot dog, you must be kidding
  • دو ساعت برای درست کردن هات داگ، شوخیت گرفته.