برای بیان مفهوم خدا را چه دیدی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you never know استفاده کرد.

مثال برای خدا را چه دیدی به انگلیسی

  • You never know, I might get lucky.
  • خدا را چه دیدی شاید شانس آوردم.