Download Oxford Guide to English Grammar

کتاب Oxford Guide to English Grammar مجموعه ای است نظام‌مند از قواعد گرامری که امروزه در انگلیسی استاندارد انگلیسی استفاده می‌شود. کتاب از نظر موارد مورد نیاز کامل است اما بیشترین توجه را به نکاتی می‌دهد که برای زبان آموزان متوسط و پیشرفته انگلیسی و معلمان آنها اهمیت دارد. یکی از ویژگی‌های مفید کتاب گنجاندن نمونه متون و مکالمات است تا نشان دهد چگونه گرامر در نوشتار متصل و در گفتار استفاده می‌شود.

دانلود کتاب  Oxford Guide to English Grammar