در بخش سوم PTE Academic  که 45 تا 57 دقیقه طول می‌کشد سوالات بر پایه‌ی تعدادی کلیپ ویدیویی و فایل صوتی که به شکل اتوماتیک پخش می‌شوند طرح خواهد شد. شما هر فایل صوتی یا کلیپ ویدیویی را فقط یک بار می‌شنوید و می‌بینید و باید توجه زیادی به مطلب ارائه شده داشته باشید. یادداشت برداری مجاز است.

برای هر سئوال شما می‌توانید بلندی صدا را با حرکت دادن اهرم کنترل به راست (افزایش) و چپ (کاهش) کنترل کنید.

بخش 3.1: Summarize spoken text

 • فعالیت: در این بخش شما پس از گوش‌دادن به یک فایل صوتی باید یک خلاصه 50 تا 70 کلمه‌ای بنویسید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Writing
 • طول سوال: 60 تا 90 ثانیه

در این بخش شما یک فایل صوتی را می‌شنوید و 10 دقیقه فرصت دارید تا یک خلاصه 50 تا 70 کلمه‌ای برای آن بنویسید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید (همان‌طور که در قبل بیان شد یادداشت برداری مجازی است). شمارش‌گر کلمات در پایین صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن خلاصه خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.

 بخش 3.2: Multiple choice, multiple answer

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک فایل صوتی، به یک سوال چند گزینه‌ای که باید بیش از یک گزینه آن را انتخاب کنید پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  40 تا 90 ثانیه

در این بخش شما به یک فایل صوتی گوش خواهید داد و پس از آن به یک سئوال چند گزینه‌ای پاسخ می‌دهید. بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید. لازم است همه‌ی پاسخ‌هایی را که فکر می‌کنید صحیح است انتخاب کنبد.

برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه های انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شوند.

بخش 3.3: Fill in the blanks

 • فعالیت: متن یک فایل صوتی بر روی صفحه مشاهده می‌شود. پس از گوش دادن به فایل صوتی، با کلمات مناسب جای خالی را پر کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Writing
 • طول سوال:  30 تا 60 ثانیه

در این بخش شما متن یک فایل صوتی را مشاهده خواهید کرد که جای بعضی از کلمات آن خالی است و باید با پر کردن جاهای خالی متن را کامل کرد.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

بر روی جاهای خالی left-click کنید و کلمه مورد نیاز را تایپ کنید. می‌توانید با کلید Tab بر روی صفحه کلید بین جاهای خالی حرکت کنید.

 • نکته: در هنگام پخش فایل صوتی می‌توانید یادداشت برداری کرده و بعد از آن جاهای خالی را پر کنید.

بخش 3.4: Highlight correct summary

 • فعالیت: بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی، پاراگرافی را که فایل صوتی را به بهترین شکل خلاصه کرده است انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Reading
 • طول سوال:  30 تا 90 ثانیه

 برای این بخش شما لازم است بهترین خلاصه از فایل صوتی را انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه ممکن ارائه می‌شود که فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

 • نکته: ممکن گوش‌دادن و خواندن همزمان مشکل باشد. پیشنهاد می‌شود اول به فایل صوتی گوش داده و یادداشت برداری کنید و بعد از خلاصه‌ها را بخوانید.

بخش 3.5: Multiple choice, single answer

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی، به یک سئوال چند گزینه‌ای مرتبط با فایل صوتی پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  30 تا 60 ثانیه

در این بخش شما به یک فایل صوتی گوش خواهید داد و پس از آن به یک سئوال چند گزینه‌ای پاسخ می‌دهید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

بخش 3.6: Select missing word

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی، کلمه‌ی حذف شده را که فایل صوتی را کامل می‌کند از میان یک لیست از گزینه‌ها انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  20 تا 70 ثانیه

در این بخش آخرین کلمه یا مجموعه کلمات فایل صوتی با یک صدای beep جایزگین شده اند. بهترین گزینه برای کامل کردن فایل صوتی را انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

 بخش 3.7: Highlight incorrect words

 • فعالیت: متن یک فایل صوتی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود. در حالی که به فایل صوتی گوش می‌کنید، کلماتی از متن را که با فایل صوتی متفاوت هستند معین کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Reading
 • طول سوال:  15 تا 50 ثانیه

در این بخش شما متن یک فایل صوتی را مشاهده می‌کنید که در آن چند خطا وجود دارد. لازم است در زمانی که مشغول گوش دادن و خواندن هستید کلماتی از متن را که با فایل صوتی متفاوت هستند انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

برای انتخاب یک کلمه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن کلمه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

بخش 3.8: Write from dictation

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی یک جمله، آن جمله را تایپ کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening & Writing
 • طول سوال: 3 تا 5 ثانیه

در این بخش شما یک جمله کوتاه را خواهید شنید. این جمله را در محل پاسخ در پایین صفحه تایپ کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

نکته: می‌توانید در زمان پخش فایل صوتی یادداشت برداری کنید. به spelling دقت کنید.