در بخش دوم پی تی ای آکادمیک که 32 تا 40 دقیقه طول می‌کشد، مهارت ریدینگ مورد آزمون قرار می‌گیرد.

این بخش دارای 15 تا 20 آیتم مستقل یا یکپارچه (Integrated) خواهد بود. انواع مختلفی از پاسخ‌ها شامل پاسخ‌های چندگزینه‌ای، مرتب‌سازی پاراگراف، پرکردن جای خالی برای سنجش توانایی شما در خواندن، نوشتن و گوش‌دادن به انگلیسی طراحی شده است.

چون پی تی ای آکادمیک یک آزمون مهارت یکپارچه (Integrated Skill Test) است، یک آیتم در این بخش مهارت رایتینگ را نیز ارزیابی خواهد کرد.

بخش 2.1 (Reading): Reading & Writing Fill in the blanks

 • فعالیت: یک متن دارای چند جای خالی رو صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید کلمه مناسب برای پر کردن جای خالی را انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش یک متن با تعدادی جای خالی و برای هر جای خالی یک لیست Drop-Down وجود دارد که شما باید مناسب‌ترین کلمه را از لیست Drop-Down انتخاب و متن را کامل کنید.

بخش 2.2 (Reading): Multiple choice, multiple answer

 • فعالیت: شما باید بعد از خواندن یک متن، به یک سئوال چند گزینه‌ای بر اساس محتوای متن و با انتخاب بیش از یکی از گزینه‌ها پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش شما یک متن را خوانده و به سئوال چند گزینه‌ای بعد از آن پاسخ می‌دهید. بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد و شما باید تمام گزینه‌هایی را که فکر می‌کنید درست است انتخاب کنید. گزینه‌های انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شوند.

بخش 2.3 (Reading): Re-order paragraphs

 • فعالیت: چند متن با ترتیب تصادفی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید این متن‌ها را با ترتیب صحیح مرتب کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 150 کلمه

در این بخش شما پاراگراف‌هایی را که به شکل تصادفی در کنار هم قرار گرفته‌اند مرتب خواهید کرد. برای این کار با کلیک کردن بر روی پاراگراف آن را انتخاب و در جای مناسب قرار خواهید داد.

بخش 2.4 (Reading): Fill in the Blanks

 • فعالیت: یک متن بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید با انتخاب از میان کلمات ارائه شده جاهای خالی متن را کامل کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 80 کلمه

در این بخش یک متن با تعدادی جای خالی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید با کمک کلماتی که در بخش آبی رنگ می‌بینید این متن را کامل کنید. تعداد کلمات از جای خالی‌ها بیشتر است و شما می‌توانید با Drag and Drop متن را کامل کنید.

بخش 2.5 (Reading): Multiple choice, single answer

 • فعالیت: بعد از خواندن یک متن، شما باید به یک سئوال چند گزینه‌ای در مورد محتوا (Content) یا لحن (Tone) متن با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش پس از خواندن متن یک گزینه را انتخاب خواهید کرد. گزینه انتخاب شده به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.