برای بیان مفهوم در درجه اول باید از عبارت above all استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Above all, stay calm!
  • در درجه اول خونسرد باش!


 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Mindset