برای بیان مفهوم مثل کارد و پنیر بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح at daggers drawn استفاده کرد.

مثال برای مثل کارد و پنیر بودن به انگلیسی

  • The two sides have been at daggers drawn for some months now with no sign of improvement in relations.
  • دو طرف چند ماه است که بدون هیچ نشانه ای از بهبود در روابط مثل کارد و پنیر هستند.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده