برای بیان مفهوم دبه کردن در زبان انگلیسی میتوان از فعل گروهی و اصطلاح back out استفاده کرد.

مثال برای دبه کردن به انگلیسی

  • You agreed to do this, you can not back out now.
  • قبول کردی که اینکار رو انجام بدی، الان نباید دبه کنی.