برای بیان مفهوم به بن بست رسیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be/come up against a brick wall استفاده کرد.

مثال برای به بن بست رسیدن به انگلیسی

  • I was tired, I had been working real hard for a long time and I felt that I'd come up against a brick wall.