برای بیان مفهوم مخالف بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be dead set against استفاده کرد.

مثال برای مخالف بودن به انگلیسی

  • His parents were dead set against John's taking a year off from college.
  • Why are you so set against going to college?

بیشتر بخوانید: بالاترین نمره آیلتس