برای بیان مفهوم به عهده کسی بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be down to sb استفاده کرد.

مثال برای به عهده کسی بودن به انگلیسی

  • It's down to me to find a suitable person for the job.
  • این به عهده من است که یک فرد مناسب برای این کار پیدا کنم.

دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی