برای بیان مفهوم پول پارو کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be laughing all the way to the bank استفاده کرد.

مثال برای پول پارو کردن به انگلیسی

  • We'll be laughing all the way to the bank if this deal works out.
  • People thought his invention was ridiculous, but now he's laughing all the way to the bank.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین