برای بیان مفهوم پولدار بودن در زبان انگلیسی میتوان از عبارت be well off استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • They have to be fairly well off to have that big house.
  • آنها باید نسبتا پولدار باشند که خانه ای به این بزرگی دارند.

 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Mindset