برای بیان مفهوم "به چیزی عادت کردن" یا "به چیزی خو گرفتن" به انگلیسی می‌توان از عبارت و اصطلاح "become inured to something" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • The team quickly became inured to new office regulations.