برای بیان مفهوم به پای چیزی نرسیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح can not hold a candle to sth استفاده کرد.

مثال برای به پای چیزی نرسیدن به انگلیسی

  • Her latest book is readable enough, but it can't hold a candle to her earlier work.
  • آخرین کتاب او به اندازه کافی خواندنی است، اما به پای کارهای قبلی اش نمیرسد.

دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی