برای بیان مفهوم جمله قصار به انگلیسی می‌توان از اصطلاح catchphrase استفاده کرد.

مثال برای جمله قصار به انگلیسی

  • What we need now is a catchphrase for the marketing campaign.
  • چیزی که اکنون به آن نیاز داریم یک جمله قصار برای کمپین بازاریابی است.

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی