هنگامی که می خواهید در مورد آینده به زبان انگلیسی صحبت کنید، می توانید از اشکال مختلفی استفاده کنید، از جمله

 • Present continuous
 • Be going to
 • Will
 • Shall

از این میان Will و Shall به دلیل ساختار ساده‌شان از بسیاری جهات پرکاربردترین هستند، هرچند که ممکن است موجب سردرگمی هم بشوند. پس تفاوت چیست و چه زمانی باید از آنها استفاده کرد؟

معنا و کاربرد Will

اساسی ترین و رایج ترین شکلی که برای اشاره آینده استفاده می شود فعل Will است. ساختار Will آسان است زیرا برای همه ی Subject ها یکسان است و نیازی به تغییر چیزی در مورد فعل ندارید. ما از Will برای این موارد استفاده می‌کنیم:

 • توصیف آینده
 • The trains will be late today because of the bad weather.
 • How long will you stay in Hong Kong?
 • پیش بینی کردن
 • I think I’ll stay in this company until I retire.
 • She doesn’t think she’ll pass the exam.
 • بیان تصمیمی که در لحظه گرفته شده است
 • I’ll have the vegetable soup please.
 • (The phone rings) I’ll answer it.
 • تقاضا کردن
 • Will you bring some more water please?
 • Will you come to the appointment with me?
 • پیشنهاد و یا قول دادن
 • I’ll call you when I get home.
 • She’ll help you finish the work, don’t worry.
 • بیان نتیجه برای یک عبارت شرطی
 • Will she come to dinner if I invite her?
 • We won’t mind if you arrive late.

معنا و کاربرد Shall

در گذشته، Shall اغلب به‌عنوان جایگزینی برای Will استفاده می‌شد و نمونه‌های زیادی از Shall را می‌توانید در آثار ادبی معروف بیابید. اما در انگلیسی مدرن ما معمولاً Will را برای جملات مثبت و منفی ترجیح می دهیم. با این حال، ما همچنان از Shall برای طرح سئوال با "I" و "We" استفاده می‌کنیم، مخصوصاً در انگلیسی بریتانیایی.

 

 • برای پیشنهاد یا تعارف کردن با "I" یا "We"
 • Shall I make some lunch?
 • Shall we help you with your bags?
 • برای ارائه پیشنهاد با "I" یا "We"
 • Shall we go to the park later?
 • Shall we have something to eat?
 • برای بیان رسمی وظایف
 • Applicants shall provide evidence of their qualifications.
 • Guests shall not remove anything from the rooms.
 • برای قول دادن
 • I shall never forget the help you gave me.
 • We shall do everything we can to solve the problem.
 • برای توصیف آینده به شکل رسمی
 • The tests shall be carried out by an independent body.
 • Mr Lopez shall begin his talk at ten.


 بیشتر بخوانید: انواع فعل در زبان انگلیسی