برای بیان مفهوم کفری کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح drive someone up the wall استفاده کرد.

مثال برای کفری کردن به انگلیسی

  • My roommate is driving me up the wall.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده