یکی از چالش هایی که زبان آموزان ممکن است با آن برخورد کنند یادگیری و کاربرد درست فعل‌های بی قاعده زبان انگلیسی است. برای غلبه بر این چالش راهکارهای گوناگونی وجود دارد. برای مثال بهتر است در هنگام برخورد با یک فعل جدید بررسی کنید که آیا این فعل باقاعده است و یا بی‌قاعده و در صورتی که جزو فعل های بی قاعده زبان انگلیسی بود سعی کنید Past Tense و Past Participle آن را نیز یاد بگیرید. راهکارهای دیگری نیز برای به حاطر سپردن افعال بی‌قاعده وجود دارد. مثلا در بعضی از این فعل‌های فرم Past Tense دقیقا مانند فرم Past Participle است و این کار به خاطر سپردن و یادآوری فعل‌ها را راحت‌تر می‌کند. فراموش نکنید که خلاقیت و تلاش برای جمله سازی با فعل‌های جدیدی که یاد می‌گیرید نیز بسیار موثر است. مثلا می‌توانید یک سئوال در Past Simple و یک سئوال در Present Perfect طرح کنید و تلاش کنید که به آن‌ها پاسخ دهید. در نهایت به یاد داشته باشید که کاربرد صحیح فعل‌های بی‌قاعده در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ آزمون آیلتس و سایر آزمون‌ها (مانند آزمون تافل یا آزمون پی تی ای) بسیار مهم است.

ما در اینجا لیستی از فعل های بی قاعده زبان انگلیسی آماده کرده ایم و سعی کردیم با استفاده از رنگ های مختلف توجه زبان آموزان را به تفاوت ها و شباهت های بین فرم فعل ها در سه قسمت Base Form و Past Tense و Past Participle جلب کنیم.

در پایان لازم است نکته ی بسیار مهمی را نیز یادآور شویم. برای اینکه یک فعل انگلیسی جزو فعل های بی‌قاعده قرار گیرد نمی‌توان تنها به فرم Past Simple آن اکتفا کرد و حتما باید فرم Past Participle آن را نیز بررسی کرد. برای مثال اگر به فعل Show دقت کنید می‌بینید که فرم Past Simple آن Showed است که از اضافه شدن ed  به انتهای Base Form  ساخته شده است ولی این فعل در حالت Past Participle از قاعده اضافه شدن ed  پیروی نمی‌کند و Past Participle فعل برابر Shown است که نشان می‌دهد این فعل جزو فعل‌های بی‌قاعده است.

 

Base Form     Past Tense     Past Participle
             
become     became     become
begin     began     begun
break       broke     broken
bring     brought     brought
build     built     built
buy     bought     bought
choose     chose     chosen
come     came     come
cut     cut     cut
draw     drew     drawn
drive     drove     driven
fall     fell     fallen
feel     felt     felt
find     found     found
get     got     got/gotten (US)
give     gave     given
go     went     gone
grow     grew     grown
hear     heard     heard
hold      held      held
keep     kept     kept
know     knew     known
lead     led     led
leave     left     left
let      let      let
lie     lay     lain
lose     lost     lost
make     made     made
mean     meant     meant
meet      met      met
pay       paid     paid
put     put     put
read     read     read
rise       rose     risen
 run      ran     run
say      said      said
see      saw       seen
 send     sent      sent
set     set     set
show     showed     shown
sit     sat     sat
speak     spoke     spoken
spend     spent     spent
stand     stood     stood
take     took     taken
tell     told     told
think     thought     thought
understand     understood     understood
wear     wore     worn
write     wrote     written