برای بیان مفهوم هوس کردن یا هوس چیزی را کردن باید از فعل گروهی و اصطلاح feel like یا feel like something استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • I feel like Italian food.
  • I feel like going shopping today.

دقت کنید که اگر بعد feel like فعل قرار بگیرد حتمن باید از ساختار verb + ing  یا همان gerund استفاده شود.