ساختار مجهول در زمان آینده ساده به رخ دادن امری در آینده اشاره می‌کند و عموما با کمک Will و بر اساس فرمول زیر ساخته می‌شود:

Will + Be + Past Participle

مثال برای جمله مجهول آینده ساده

  • Don't worry, the house will be finished very soon.
  • An email will be sent to you all next week with more details.
  • The thief will be caught very soon.

 بیشتر بخوانید: زمان آینده ساده (Will)