استفاده از Will یکی از روش‌های اشاره به زمان آینده در زبان انگلیسی است. از Will در 4 موقعیت برای اشاره به آینده استفاده می‌شود.

برای پیش‌بینی چیزی

از Will می‌توان برای پیش‌بینی چیزی که فکر می‌کنید ممکن است رخ دهد استفاده کنید.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Wait a few minutes, I think it will stop raining soon.
  • The movie is great. You will love it.

دقت کنید که این پیش‌بینیها یعنی قطع شدن باران یا علاقه به فیلم سینمایی بر اساس شواهد (یا evidence) نیست.

برای پیشنهاد انجام کاری برای دیگری

می‌توان از Will برای ارائه پیشنهاد انجام کاری برای دیگری استفاده کرد.

به مثال‌ها دقت کنید:

  • You look frozen, I will make you a hot soup.
  • You seem busy. I will pick the kids up from school today.

برای قول دادن

Will می‌تواند برای قول دادن انجام کاری در آینده استفاده شود.

به مثال‌ها دقت کنید:

  • We will be there by eight, don't worry.
  • Don't worry, I will be careful.

برای بیان تصمیمی که در لحظه گرفته شده است

اگر در لحظه تصمیم به انجام کاری گرفتید می‌توانید از Will برای بیان تصمیم خود استفاده کنید. در واقع این کاربرد Will بیانگر این موضوع است که تصمیم به شکل آنی و در همان لحظه گرفته شده است.

به مثال‌ها دقت کنید:

  • I know! I will buy him a surfboard for his birthday.
  • Oh, It's raining! I will take my umbrella.