برای بیان مفهوم به فنا رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go down the drain استفاده کرد.

مثال برای به فنا رفتن به انگلیسی

  • You have ruined everything, my plans for the future, my business. All those years of work have gone down the drain.
  • شما همه چیز را خراب کردید، برنامه های من برای آینده، تجارت من. تمام آن سال ها کار به فنا رفته است.
  • The government must stop public money going down the drain.
  • دولت باید جلوی به فنا رفتن پول عمومی را بگیرد.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده