برای بیان اصطلاح به هر دری زدن در انگلیسی می‌توانید از اصطلاح Go to great lengths استفاده کنید.

به مثال توجه کنید:

  • He went to great lengths to find her.

البته این اصطلاح انگلیسی را در فرم‌های دیگری هم مشاهده خواهید کرد. مانند:

  • Go to extreme lengths
  • Go to any lengths