به نمونه مکالمه سلام و احوال پرسی زیر که بین یک دختر و پدرش انجام شده است دقت کنید و سعی کنید ساختارهای مورد نیاز خود را تشخیص دهید. در این مکالمه از زمان حال کامل نیز استفاده شده است. آیا می‌توایند آن را تشخیص دهید؟

  • DINA: Good afternoon, dad.
  • DAD: Good afternoon, my daughter. How are you today?
  • DINA: I'm doing fine although my mobile phone breaks down.
  • DAD: That's too bad. Have you call the fixer?
  • DINA: Sure I did. He is on his way.
  • DAD: All right. Let's wait for him.