برای بیان مفهوم پدر خود را در آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have your work cut out (for you) استفاده کرد.

مثال برای پدر خود را در آوردن به انگلیسی

  • She'll really have her work cut out to finish all those reports by the end of the week.

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی