برای بیان مفهوم همه جوانب را رعایت کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hedge one's bets استفاده کرد.

مثال برای همه جوانب را رعایت کردن به انگلیسی

  • They hedged their bets by saying they might apply.