برای بیان مفهوم خسته و کوفته به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hit the wall استفاده کرد.

مثال برای خسته و کوفته به انگلیسی

Many marathon runners hit the wall at around 20 miles.


بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول