کلمه پرسشی How Often وقتی به کار می‌رود که موضوع سوال تناوب (یا همان Frequency) انجام کاری باشد و کلمه پرسشی When وقتی به کار می‌رود که موضوع پرسش زمان دقیق و مشخص انجام کاری باشد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • A: How often do you go on vacation?
  • B: I usually go on vacation once a year.
  • A: When do go running?
  • B: I go on Thursday nights.
  • A: How often do you go to the beach?
  • B: Not very often.
  • A: When do you go to the gym?
  • B: On Tuesdays and Fridays.