برای بیان مفهوم موافق نیستم به انگلیسی می‌توان از اصطلاح I beg to differ/disagree استفاده کرد.

مثال برای موافق نیستم به انگلیسی

  • Max was sure to win, but I beg to differ—I don't think he has a chance.