برای بیان اصطلاح "دو تا دست بیشتر نداشتن" به انگلیسی می‌توان از عبارت "I have only got one pair of hands" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

I can't help you now, I have only got one pair of hands.