برای بیان مفهوم حواسم نبود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح I was miles away استفاده کرد.

مثال برای حواسم نبود به انگلیسی

  • Sorry, I was miles away!
  • ببخشید، حواسم نبود.