شرکت کنندگان در آزمون آیلتس که نمره کل 5.5 را کسب می‌کنند هم مانند دارندگان نمره 5 آیلتس در گروه Modest User قرار دارند و به عبارت دیگر علیرغم توانایی برقراری ارتباط پایه و فهم کلی موضوعات ممکن است در هنگام استفاده از زبان دارای اشتباهات زیادی باشند. دانش زبانی این شرکت کنندگان نیز در سطح کتاب‌های 2 و 3 American English File یا همان سطح B1 و B2 مقیاس CEFR است. نکته مهم این است که داوطلبانی که در این سطح دانش زبانی قراردارند می‌توانند با کسب تسلط بیشتر در خصوص چهارچوبهای آزمون نمره خود را در نمره 5.5 تثبیت کنند.

نمره 5.5 در لیسنینگ آیلتس

برای کسب نمره 5.5 در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس داوطلبان باید به 18 تا 22 سوال لیسنینگ آیلتس پاسخ دهند.

نمره 5.5 در ریدینگ آیلتس

برای کسب نمره 5 در بخش ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک داوطلبان باید به 19 تا 22 سوال به شکل صحیح پاسخ دهند (این عدد برای کسب نمره 5 برابر 15 تا 18 سوال است). و تعداد پاسخ صحیح مورد نیاز برای کسب نمره 5 در بخش ریدینگ آیلتس جنرال برابر 27 تا 29 پاسخ صحیح است (این عدد برای کسب نمره 5 برابر 23 تا 26 است).